Home Over OnsContact informatieInloggen
     
Algemene voorwaarden

Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten, overeenkomsten en facturen uitgaande van Den Boer Website Services. De algemene voorwaarden kan U inzien op onze website www.website-service.nl of worden U op eenvoudig verzoek toegezonden. De klant heeft voorafgaandelijk kennis genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt ze, ook naar de toekomst toe.
 • De algemene voorwaarden van de klant worden expliciet uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes

 • Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offertes zijn enkel geldig gedurende dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Den Boer Website Services is slechts door de offerte gebonden indien de offerte door de klant binnen de dertig dagen schriftelijk wordt aanvaard.
 • De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Een vertraging bij de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • De verkoopsvoorwaarden van voorgaande aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Den Boer Website Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Den Boer Website Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs weet dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Den Boer Website Services worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan Den Boer Website Services zijn verstrekt, heeft Den Boer Website Services het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 • Indien door Den Boer Website Services of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht bij de klant of op een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten.

Aansprakelijkheid

 • Den Boer Website Services is niet aansprakelijk voor gebreken in de werking van de door haar geleverde softwareprogramma’s, die het gevolg zijn van incompatibiliteit met de hardware.
 • Den Boer Website Services is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, die veroorzaakt is door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de klant.
 • Den Boer Website Services is niet aansprakelijk voor de schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die het gevolg zijn van gebreken in de werking van andere software dan de door Den Boer Website Services geleverde software, ook niet indien deze op één of andere wijze verbonden is met de geleverde software, of t.g.v. gebreken in de werking van de hardware.
 • Den Boer Website Services is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.
 • In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Den Boer Website Services het feitelijke bedrag overschrijden dat werd betaald voor de geleverde software waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien.

Betalingen

 • Al onze facturen zijn op de vervaldag betaalbaar op ons rekeningnummer onder vermelding van factuurnummer. Het rekeningnummer vindt u in de footer van elk factuur terug.
 • Klachten m.b.t. de factuur moeten ons bij aangetekende brief toekomen en dit binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Zoniet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
 • Elke bedrag dat op de vervaldag onbetaald is gebleven wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest van 1,5 % per maand, en dit vanaf de factuurdatum. Eveneens is – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% met een onverminderbaar minimum van 50 euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, worden de klant nog afzonderlijk aangerekend en zijn dus steeds ten laste van de klant.
 • Bij niet-betaling worden automatisch alle andere verschuldigde betalingen, ook nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag of niet naleving van enig andere contractuele verplichting, of in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling of enig andere indicatie van onvermogen van de klant, behoudt Den Boer Website Services zich het recht om alle leveringen op te schorten zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Den Boer Website Services behoudt zich dan tevens het recht, onverminderd haar recht op schadevergoeding, om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden met een ter post aangetekende brief. De overeenkomst dient als ontbonden beschouwd te worden vanaf de 8ste dag na onze aangetekende ingebrekestelling.

Annulering

 • Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van de waarde van de bestelling.

Levering en installatie

 • De aanvaarding van de software gebeurt voor bestaande software op het ogenblik dat de software op CD-ROM aan de klant is geleverd of door de klant via internet is gedownload. Voor speciaal voor de klant ontwikkelde software gebeurt de aanvaarding op het moment van de installatie van de software op een internet domeinnaam van de klant of diens dochter- of moedervennootschap dan wel op een computer of server op het kantoor van de klant. Het gebruik van de geleverde software, zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaarding van de levering in haar geheel. Om geldig te zijn dienen klachten ons bij aangetekende brief toe te komen binnen de 8 dagen na datum van levering. Na het verstrijken van deze termijn zijn zij niet meer ontvankelijk.

Waarborg

 • Op alle software welke door Den Boer Website Services ontwikkeld wordt bedraagt de waarborgperiode 1 maand te rekenen vanaf de levering. Indien tijdens deze periode aan het licht komt dat de ontwikkelde software niet overeenkomt met hetgeen uitdrukkelijk werd overeengekomen, zal Den Boer Website Services deze gebreken kosteloos herstellen.
 • De waarborg vervalt wanneer de gebreken ontstaan zijn als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer derden wijzigingen hebben aangebracht of trachten aan te brengen.

Eigendomsrechten en beperkingen op het gebruik

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde en geleverde software komen toe aan Den Boer Website Services. Deze intellectuele rechten betreffen ondermeer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.
 • De klant verwerft slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor één gebruiker tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant zal de software enkel aanwenden voor intern gebruik en de software op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van derden
 • Den Boer Website Services heeft het recht om de door haar voor de klant ontwikkelde software geheel of gedeeltelijk te verkopen, uit te lenen of in bruikleen te geven aan derden.
 • Den Boer Website Services heeft het recht om de door haar voor de klant ontwikkelde software geheel of gedeeltelijk te hergebruiken in andere software producten en/of automatiseringsprojecten.
 • De geleverde goederen blijven eigendom van Den Boer Website Services tot de volledige betaling van de verkoopprijs, in voorkomend geval vermeerderd met intresten en kosten. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het sluiten van de overeenkomst. Hierbij verleent de klant aan Den Boer Website Services het recht om het geleverde op te halen waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de klant Den Boer Website Services, of door haar aan te wijzen derden, om die plaatsen te betreden waar het geleverde van Den Boer Website Services zich bevindt, inbegrepen de toegang tot servers en netwerken.

Web hosting en onderhoudscontracten

 • Internet domeinnamen worden geregistreerd voor een periode van 1 jaar. Het contract hosting zowel als domeinnaam registratie vervalt altijd op de 1ste van de maand waarin het domein werd geregistreerd.
 • De datum van registratie zoals die is opgenomen in de administratie van de organisatie welke bevoegd is voor het beheer van de domeinnaam is bindend.
 • Alle onderhouds- en hostingcontracten worden afgesloten voor een periode van 1 jaar en worden stilzwijgend verlengd. Indien de klant het contract niet wenst te verlengen dient een opzegperiode van 3 maanden in acht te worden genomen. De opzeg dient te gebeuren middels aangetekend schrijven.
 • Indien de klant de facturen voor de registratie en hosting van de internet domeinnaam niet tijdig betaald vervalt de eigendom van de domeinnaam automatisch aan Den Boer Website Services.

Bescherming van de persoonlijk levenssfeer

 • Den Boer Website Services en de klant verbinden zich er toe de vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst verkrijgen als strikt vertrouwelijk te behandelen met inachtname en eerbiediging van ieders beroepsgeheim. Informatie is vertrouwelijk als één van de partijen die uitdrukkelijk als dusdanig bestempeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie zelf.
 • De klant gaat ermee akkoord dat zijn gegevens (naam, adres, telefoon-, faxnummer, e-mailadres) door Den Boer Website Services met contractuele en commerciële doeleinden in een databank verwerkt worden. De klant heeft het recht de verwerkte gegevens op te vragen, te raadplegen en te laten verbeteren en om zich te verzetten tegen de aanwending van de gegevens met het oog op direct marketing door Den Boer Website Services, en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Wanneer er met de klant uur of dag tarieven worden afgesproken voor de levering van diensten heeft Den Boer Website Services het recht vanaf 1 januari van ieder jaar de tarieven aan te passen aan de index der consumptieprijzen.
 • Al onze overeenkomsten zijn aan het Nederlandse recht onderworpen. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van huidig contract behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechterlijke macht Nederland.
 
© Copyright 2007 - 2017 Den Boer Website Services te Alblasserdam

Algemene voorwaarden